پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

آمادگی کانکور (ریاضی) درس: بخش دوازدهم انتگرال، مساحت تحت منحنی

ویدیو بعدی

آمادگی کانکور برای سال تعلیمی ۱۳۹۹ بخش حساب لکچر ۱.۱

آمادگی کانکور برای سال تعلیمی ۱۳۹۹  بخش حساب  لکچر ۱.۱

آموزش آمادگی کانکور / مراکز تعلیمی معارف افغان - ترک (ریاضی - آغاز معادلات) قسمت اول

آموزش آمادگی کانکور / مراکز تعلیمی معارف افغان - ترک (ریاضی - آغاز معادلات) قسمت اول

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه دوم یک مجهوله) درس هشتم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه دوم یک مجهوله) درس هشتم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه یک) درس دوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه یک) درس دوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات نمایی درجه یک) درس یازدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات نمایی درجه یک) درس یازدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات نمایی درجه دوم) درس دوازدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات نمایی درجه دوم) درس دوازدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه یک با قیمت مطلقه) درس سوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات درجه یک با قیمت  مطلقه) درس سوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - پاسخ به سوالات) درس هفتم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - پاسخ به سوالات) درس هفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - خازن ها) درس دوازدهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - خازن ها) درس دوازدهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - پاسخ به سوالات) درس هفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - پاسخ به سوالات) درس هفتم

آموزش آمادگی کانکور / مراکز تعلیمی معارف افغان - ترک (فزیک - برق ساکن) قسمت اول

آموزش آمادگی کانکور / مراکز تعلیمی معارف افغان - ترک (فزیک - برق ساکن) قسمت اول

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - حل سوالات قوه برقی قانون کولمب) درس دوم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - حل سوالات قوه برقی قانون کولمب) درس دوم

آمادگی کانکور (فزیک) درس: حرکت یک بعدی (بخش اول)

آمادگی کانکور (فزیک) درس: حرکت یک بعدی (بخش اول)

آمادگی کانکور بخش حساب ۱.۶

آمادگی کانکور بخش حساب  ۱.۶

بامداد خوش - خیابان - دیدار سمیر صدیقی از یک آموزشگاه که آمادگی کانکور تدریس میشود

بامداد خوش - خیابان - دیدار سمیر صدیقی از یک آموزشگاه که آمادگی کانکور تدریس میشود

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - عالم نباتات - ساقه و برگ) درس بیستم

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - عالم نباتات - ساقه و برگ) درس بیستم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وچهارم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وچهارم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - ادامه نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وپنجم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - ادامه نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وپنجم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل مربوط به نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل مربوط به نامساوات درجه یک با قیمت مطلقه) درس بیست‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - حل سیستم معادلات دو مجهوله درجه یک به روش های افنا و تعویضی) درس پنجم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - حل سیستم معادلات  دو مجهوله درجه یک به روش های افنا و تعویضی) درس پنجم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - قوانین لوگارتم) درس سی‌وسوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - قوانین لوگارتم) درس سی‌وسوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - اعداد مسلسل به صورت افاده‌های الجبری) درس هجدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - اعداد مسلسل به صورت افاده‌های الجبری) درس هجدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل عبارتی یا فکری مربوط به معادلات درجه یک) درس هفدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل عبارتی یا فکری مربوط به معادلات درجه یک) درس هفدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل مربوط به قوانین لوگارتم) درس سی‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - مسایل مربوط به قوانین لوگارتم) درس سی‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه یک یک مجهوله) درس بیست‌وسوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه یک یک مجهوله) درس بیست‌وسوم

آمادگی کانکور (کیمیا) درس: روابط کیمیاوی

آمادگی کانکور (کیمیا) درس: روابط کیمیاوی

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - رابطه بین ضرایب و جذور معادلات درجه دوم یک مجهوله) درس نهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - رابطه بین ضرایب و جذور معادلات درجه دوم یک مجهوله) درس نهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلاتی‌که قابل تبدیل به معادلات درجه دوم هستند) درس پانزدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلاتی‌که قابل تبدیل به معادلات درجه دوم هستند) درس پانزدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه دوم یک مجهوله) درس سی‌اُم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - نامساوات درجه دوم یک مجهوله) درس سی‌اُم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - زوج قوه) درس شصت‌وهفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - زوج قوه) درس شصت‌وهفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - مقناطیس و قوه مقناطیسی) درس بیست‌ونهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - مقناطیس و قوه مقناطیسی) درس بیست‌ونهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - قوه - صنف یازده) درس چهل‌وهفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - قوه - صنف یازده) درس چهل‌وهفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - تبدیل واحدات قوه) درس پنجاهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - تبدیل واحدات قوه) درس پنجاهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات قوه محرکه برقی و قوانین کرشهوف) درس بیست‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات قوه محرکه برقی و قوانین کرشهوف) درس بیست‌وششم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - مومنت قوه) درس پنجاه و هفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - مومنت قوه) درس پنجاه و هفتم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات قوه مقناطیسی و قانون بیوت ساوارت) درس سی‌‌وسوم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات قوه مقناطیسی و قانون بیوت ساوارت) درس سی‌‌وسوم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - جریان برق و مقاومت برقی) درس نزدهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - جریان برق و مقاومت برقی) درس نزدهم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات دو مجهوله درجه یک و سیستم معادلات دو مجهوله درجه یک) درس چهارم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - معادلات  دو مجهوله درجه یک و سیستم معادلات دو مجهوله درجه یک) درس چهارم

آمادگی کانکور (فزیک) درس: بخش سوم حرکت یک بعدی

آمادگی کانکور (فزیک) درس: بخش سوم حرکت یک بعدی

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - مرکبات و آغاز مرکبات عضوی) درس چهارم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - مرکبات و آغاز مرکبات عضوی) درس چهارم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - نام‌گذاری الکان‌ها) درس یازدهم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - نام‌گذاری الکان‌ها) درس یازدهم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - الکان‌ها) درس ششم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - الکان‌ها) درس ششم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - استحصال و خواص الکان ها) درس سیزدهم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - استحصال و خواص الکان ها) درس سیزدهم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - پاسخ به سوالات) درس چهاردهم

آموزش آمادگی کانکور (کیمیا - پاسخ به سوالات) درس چهاردهم

درس سوم (Histology - آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - انساج

درس سوم (Histology - آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - انساج

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - لوگارتم) درس سی‌ودوم

آموزش آمادگی کانکور (ریاضی - لوگارتم) درس سی‌ودوم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات خازن ها) درس پانزدهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - سوالات خازن ها) درس پانزدهم

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - آغاز طبقه بندی) درس دهم

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - آغاز طبقه بندی) درس دهم

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - میکروارگانیزم ها) درس ششم

آموزش آمادگی کانکور (بیولوژی - میکروارگانیزم ها) درس ششم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - پاسخ به سوالات) درس چهاردهم

آموزش آمادگی کانکور (فزیک - پاسخ به سوالات) درس چهاردهم