رگرسیون خطی با یک شهود نزولی گرادیان متغیر قسمت 2.6

توضیح رگرسیون خطی با یک شهود نزولی گرادیان متغیر توسط پروفسور اندرو ان جی از دانشگاه استنفورد.

2847 آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت