آموزش مدیریت بازاریابی و فروش (امیر بختایی): تکنیک

نحوه مواجه با ایرادات مشتری، تکنیک عقیم گذاشتن ایرادات در مذاکرات فروش www.bakhtaei.com www.bakhtaei.ir

امیر بختایی، آموزش بازاریابی و فروش bakhtaei
10108لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت