درس3سلام و احوالپرسی-SBLanguage آموزش زبان ترکی استانبولی با

SBLanguage سلام و احوالپرسی در ترکی استانبولی (ÜNITE1 YENI HİTİT A1 TÖMER)مطابق با برنامه درسی کتاب های İSTANBUL YABANCILAR İÇİN...