همین اکنون قصر سپیدار

مراسم تحـ.لیف رئیس جمـ.ـهور منتخب عـ.ـبدالله.

ویدیو بعدی

همین اکنون جـ.نگ در جـ.رم بدخشان

همین اکنون جـ.نگ در جـ.رم بدخشان

همین اکنون قصر سپیدار

همین اکنون قصر سپیدار

همین اکنون در.گـ.یری دردرمـ.سال سـ.ک در کابل

همین اکنون در.گـ.یری دردرمـ.سال سـ.ک در کابل

سه برنامه جالب برای گوشی های اندروید که باید همین اکنون نصب کنید

سه برنامه جالب برای گوشی های اندروید که باید همین اکنون نصب کنید

همین اکنون مردم کابل از بام خانه هایشان فریاد الله و اکبر سر داده اند برای نابودی ک//رونا

همین اکنون مردم کابل از بام خانه هایشان فریاد الله و اکبر سر داده اند برای نابودی ک//رونا

دوانـ.فـ/جار پی هم درکابل همین اکنون در.گـ.یری جـ.ریان دارد

دوانـ.فـ/جار پی هم درکابل همین اکنون در.گـ.یری جـ.ریان دارد

خبریکه همین اکنون از ارگ به دسترس ما قرارگرفت کابینه احتمالی دولت ساز

خبریکه همین اکنون از ارگ به دسترس ما قرارگرفت کابینه احتمالی دولت ساز

همین اکنون ویدیو از امضا توافق نامه غنی و عبدالله

همین اکنون ویدیو از امضا توافق نامه غنی و عبدالله

همین اکنون ارگ! پخش زنده امضای توافقنامه و صدور فرمان مارشالی دوستم! همه را حیرت زده کرد

همین اکنون ارگ! پخش زنده امضای توافقنامه و صدور فرمان مارشالی دوستم! همه را حیرت زده کرد

همین اکنون قصر سپیدار

همین اکنون قصر سپیدار

همین اکنون: گزارش اختصاصی از معرفی 11 نامزد وزیر سپیدار به ارگ

همین اکنون: گزارش اختصاصی از معرفی 11 نامزد وزیر سپیدار به ارگ

جریان زنده مراسم تحلیف غنی و عبدالله همزمان در ارگ و سپیدار! همین اکنون بیننده باشید

جریان زنده مراسم تحلیف غنی و عبدالله همزمان در ارگ و سپیدار! همین اکنون بیننده باشید

فوری : خبر فوق العاده مهم و حیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است

فوری : خبر فوق العاده مهم و حیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است

عاجل : خبر مهم و فوری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

عاجل : خبر مهم و فوری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

فوری : توجه کنید به خـــبری فـــوق الــعاده مــهم و حــیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

فوری :  توجه کنید به خـــبری فـــوق الــعاده مــهم و حــیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

خبری که همین اکنون به دسترس ما رسید

خبری که همین اکنون به دسترس ما رسید

همین اکنون سپیدار

همین اکنون سپیدار

همین اکنون درگـ.ـیری شدید و خونیـ.ـن در دهمزنگ کابل در این در گـ.ـیری چند تن از پولـ.ـیس

همین اکنون درگـ.ـیری شدید و خونیـ.ـن در دهمزنگ کابل در این در گـ.ـیری چند تن از پولـ.ـیس

پناهجویان که همین اکنون در بحر گیر مانده اند و ماشین کشتی شان توسط پولیس یونان از بین رفته / مسافر

پناهجویان که همین اکنون در بحر گیر مانده اند و ماشین کشتی شان توسط پولیس یونان از بین رفته / مسافر

مـ/ـــر/گ بار ترین خبری که همین اکنون از جلال آباد به دست ما رسید

مـ/ـــر/گ بار ترین خبری که همین اکنون از جلال آباد به دست ما رسید

تازه : طـ.ـرح تازه که همین اکنون از سپیدار گـ.ـزارش شده

تازه : طـ.ـرح تازه که همین اکنون از سپیدار گـ.ـزارش شده

همین اکنون مـ/ـر.گ کسی ا.و.ضا.ع داخلی که جمــ/ـعیت ا.سـ/ـلا.می را د.گر.گو.ن کرد

همین اکنون مـ/ـر.گ کسی ا.و.ضا.ع داخلی که جمــ/ـعیت ا.سـ/ـلا.می را د.گر.گو.ن کرد

..خبرمر/گـ.ـبار از پنجشیر که همین اکنون به دسترس قرارگرفت این ر/ویداد خـ.ــطر/ناک جان بیش ازگرفت

..خبرمر/گـ.ـبار از پنجشیر که همین اکنون به دسترس قرارگرفت این ر/ویداد خـ.ــطر/ناک جان بیش ازگرفت

خبر مـ/ـر.گ بار و ناگوار از نا وقت شب گذشته از سپین بولدک قندهار که همین اکنون به ما رسیدت

خبر مـ/ـر.گ بار و ناگوار از نا وقت شب گذشته از سپین بولدک قندهار که همین اکنون به ما رسیدت

همین اکنون تادین خان از زمین وهوا پا.کستان را زیرآ.تـ/ـش گرفته و خود اش جـ/ـنـ/ ـگ را ر.هبری میکند

همین اکنون تادین خان از زمین وهوا پا.کستان را زیرآ.تـ/ـش گرفته و خود اش جـ/ـنـ/ ـگ را ر.هبری میکند

فاریاب شب گذشته به گـ.و.رستان طـ/ـا.لبـ.ان تبدیل شد؛ خبر که همین اکنون به ما رسید

فاریاب شب گذشته به گـ.و.رستان طـ/ـا.لبـ.ان تبدیل شد؛ خبر که همین اکنون به ما رسید

فوری : خبر بی نهایت مهم و حیاتی در موزد حسیب قوای مرکز و حمید خراسانی که همین اکنون به دسترس ما رسید

فوری : خبر بی نهایت مهم و حیاتی در موزد حسیب قوای مرکز و حمید خراسانی که همین اکنون به دسترس ما رسید

فوری : خبر مهم و حیاتی در مورد ( ذال شار ) حسیب قوای مرکز و حمید ( خراسانی) که همین اکنون به ما رسید

فوری : خبر مهم و حیاتی در مورد ( ذال شار ) حسیب قوای مرکز و حمید ( خراسانی) که همین اکنون به ما رسید

همین اکنون! جرگه غنی برهم خورد! جـ نـ گ شـ دیـ د در هنگام سخنرانی غنی در جرگه! لت و کوب و بیرون کردن

همین اکنون! جرگه غنی برهم خورد! جـ نـ گ شـ دیـ د در هنگام سخنرانی غنی در جرگه! لت و کوب و بیرون کردن

خبرهای فوری : توجه کنید به دو خبر مهم و حیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

خبرهای فوری : توجه کنید به دو خبر مهم و حیاتی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

همین اکنون پخش زنده از خط نخست نـ/ـبرد در پنجشیر درگیـ/ـری مجـ/ـاهدین با قطعات خاص اشرف غنی

همین اکنون پخش زنده از خط نخست نـ/ـبرد در پنجشیر درگیـ/ـری مجـ/ـاهدین با قطعات خاص اشرف غنی

دسـ.تور جــ.ــدی و حـــ.یران کنــ.ـنده غنی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

دسـ.تور جــ.ــدی و حـــ.یران کنــ.ـنده غنی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت

همین اکنون به چینل یوتیوپ تلویزیون آریانا بپیوندید

همین اکنون به چینل یوتیوپ تلویزیون آریانا بپیوندید

خبر عاجل;درگیری شدید همین اکنون در هوتل عروسی ارگ

خبر عاجل;درگیری شدید همین اکنون در هوتل عروسی ارگ

فوری: خبرخوش و الهام بخش ( اقـ.دام ناگـ.هانی عبدالله و حامـ.یانش ) که همین اکنون به دست ما قرار گرفت

فوری: خبرخوش و الهام بخش ( اقـ.دام ناگـ.هانی عبدالله و حامـ.یانش ) که همین اکنون به دست ما قرار گرفت

دو/لت نابـ.ود شد همین اکنون موضـ.یعگیری رهـ.بر جمعیت وقهــ/رمان دلها علیه دولـ.ـت

دو/لت نابـ.ود شد همین اکنون موضـ.یعگیری رهـ.بر جمعیت وقهــ/رمان دلها  علیه دولـ.ـت