اطلاعات اول دوره در نرم افزار هلو

اگر نرم افزار حسابداری هلو را بتازگی خریداری و نصب نوده اید در حالت اول دوره می باشد و باید اطلاعات مختص سند...