دیفن باخیا سمی‌ترین و زیباترین گیاه آپارتمانی

https://golon.ir چگونه گیاه خود را تکثیر کنم؟ گیاه من به چه میزان نور، خاک، و آبیاری نیاز دارد؟ چقد و در چه موقعی...