پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

کارگاه بازیگری

کارگاه بازیگری (آموزش تا اجرا) کارگاه هنر-فن بازیگری هر هفته به مدت ۱۲ جلسه در دانشگاه یورک برگزار می شود....

ویدیو بعدی

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس سوم: از خانه بزن بیرون

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس سوم: از خانه بزن بیرون

کارگاه بازیگری

کارگاه بازیگری

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس پنجم: ضد نقش‌ات برو

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس پنجم: ضد نقش‌ات برو

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس اول: انتخاب نقش

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس اول: انتخاب نقش

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس دوم: حس نگیرید

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس دوم: حس نگیرید

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - خانه ادریسی ها، قسمت اول

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - خانه ادریسی ها، قسمت اول

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس هفتم: شاید وقتی دیگر

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس هفتم: شاید وقتی دیگر

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس نهم، ۹ قدم در بازیگری

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس نهم، ۹ قدم در بازیگری

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس دهم، ۵ نکته درباره بازیگری

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس دهم، ۵ نکته درباره بازیگری

گزارش کامل از برگزاری کارگاه بازیگری عبدالرضا کاهانی توسط فنیکس در تورنتو

گزارش کامل از برگزاری کارگاه بازیگری عبدالرضا کاهانی توسط فنیکس در تورنتو

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس ششم: هر بازی اندازه داره

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس ششم: هر بازی اندازه داره

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس یازدهم، اخلاق حرفه ای

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس یازدهم، اخلاق حرفه ای

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس چهارم: هنر نامرئی شدن

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس چهارم: هنر نامرئی شدن

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس هشتم: بازی آتش و یخ

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - درس هشتم: بازی آتش و یخ

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - خانه ادریسی ها، قسمت دوم

کارگاه بازیگریِ سوسن تسلیمی - خانه ادریسی ها، قسمت دوم

آموزش بازیگری (کارگاه بازیگری سوسن تسلیمی )قسمت اول

آموزش بازیگری (کارگاه بازیگری سوسن تسلیمی )قسمت اول