تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک در متلب کلاس دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه عصبی داده کاوی منطق فازی

09190090258 matlahome.ir matlab_net@yahoo.com تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک در متلب سایر الگوریتم های فراابتکاری کلاس دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه عصبی داده کاوی منطق فازی و... تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA در متلب تدریس خصوصی الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک تدریس خصوصی الگوریتم فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm تدریس خصوصی الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA در متلب تدریس خصوصی الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing SA تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان Particle Swarm Optimization PSO تدریس خصوصی الگوریتم . تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO تدریس خصوصی الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm . تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS تدریس خصوصی الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES تدریس خصوصی الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس CMA-ES تدریس خصوصی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته ACOR . تدریس خصوصی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE تدریس خصوصی الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming EP . تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA تدریس خصوصی الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN تدریس خصوصی الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA تدریس خصوصی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA . تدریس خصوصی الگوریتم خفاش Bat Algorithm تدریس خصوصی الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS تدریس خصوصی الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound . تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO تدریس خصوصی الگوریتم شبکه های عصبی تدریس خصوصی الگوریتم سیستم های فازی الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm تدریس خصوصی الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search تدریس خصوصی الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization در متلب تدریس الگوریتم کرم شب¬تاب FA Firefly algorithm الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization تدریس خصوصی الگوریتم گله کریلها تدریس خصوصی الگوریتم میگوها KH Krill herd تدریس خصوصی الگوریتم حرکت کاتوره ای در متلب گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO الگوریتم فراابتکاری لیگ قهرمانان League Championship Algorithm. الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO

تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک genetic algorithm ga کلاس دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه عصبی داده کاوی منطق فازی matlab متلب مطلب
8700لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت