سلام وصال - فضیلت خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت - Full HD

سلام وصال - فضیلت خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت - مولانا عبدالقدوس دهقان تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.