قدرت ایران در عرصه های جدید، رباتیک، ناتو و هوش مصنوعی

قدرت ایران در عرصه های جدید، رباتیک، ناتو و هوش مصنوعی https://youtu.be/EtHZwYpLEAU.