دوخت برزیلی

منبع تبیان: هنر های دستی honar haye dasti.