برگزاری مسابقات رباتیک میان دانش آموزان مکاتب هرات طی نمایشگاهی در هرات

طی نمایشگاهی در هرات؛ مسابقات رباتیک بین دانش آموزان، جهت اشتراک در مسابقات بیرون کشوری برگزار شده است.