مدیریت اعضای خبرنامه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت

مدیریت اعضا از طریق گروه بندی و سگمنت بندی یکی از بخش های اساسی ایمیل مارکتینگ است. شما باید مخاطبان با کیفیت...