تطبیق قانون مالیات افغانستان در اکسل

در این ویدیو به اجرای قانون مالیات تصاعدی در برنامه اکسل میپردازیم.