آموزش فرانسوی | سلام و احوالپرسی

مجموعه ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی فریدلینگو - این مجموعه ویدیویی به چند زبان ارائه می‌شود که می‌توانید...

ویدیو بعدی

آموزش فرانسوی، جلسه 1، سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی، جلسه 1، سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی، جلسه 2، ضمایر و کاربرد فعل بودن

آموزش فرانسوی، جلسه 2، ضمایر و کاربرد فعل بودن

آموزش فرانسوی، جلسه 4، معرفی کردن

آموزش فرانسوی، جلسه 4، معرفی کردن

آموزش فرانسوی نصرت درس 3

آموزش فرانسوی نصرت درس 3

آموزش فرانسوی، جلسه 5، اعداد

آموزش فرانسوی، جلسه 5، اعداد

آموزش فرانسوی آشنا درس ششم 6

آموزش فرانسوی آشنا درس ششم 6

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست وششم 26

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست وششم 26

آموزش فرانسوی نصرت درس 23

آموزش فرانسوی نصرت درس 23

آموزش فرانسوی آشنا درس ۲۸

آموزش فرانسوی آشنا درس ۲۸

آموزش فرانسوی نصرت درس 22

آموزش فرانسوی نصرت درس 22

آموزش فرانسوی آشنا درس 3

آموزش فرانسوی آشنا درس 3

آموزش فرانسوی آشنا درس دوازدهم 12

آموزش فرانسوی آشنا درس دوازدهم 12

آموزش فرانسوی آشنا درس نهم ۹

آموزش فرانسوی آشنا درس نهم ۹

آموزش فرانسوی آشنا درس 4

آموزش فرانسوی آشنا درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 25

آموزش فرانسوی نصرت درس 25

آموزش فرانسوی، جلسه 3، فعل داشتن و کاربرد آن

آموزش فرانسوی، جلسه 3، فعل داشتن و کاربرد آن

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 32

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 32

آموزش فرانسوی نصرت درس 2

آموزش فرانسوی نصرت درس 2

آموزش فرانسوی آشنا درس پانزدهم 15

آموزش فرانسوی آشنا درس پانزدهم 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 9

آموزش فرانسوی نصرت درس 9

آموزش فرانسوی آشنا درس شانزدهم 16

آموزش فرانسوی آشنا درس شانزدهم 16

آموزش فرانسوی آشنا درس چهاردهم 14

آموزش فرانسوی آشنا درس چهاردهم 14

آموزش فرانسوی | سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی | سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی آشنا درس دوم

آموزش فرانسوی آشنا درس دوم

آموزش فرانسوی آشنا درس دهم ۱۰

آموزش فرانسوی آشنا درس دهم ۱۰

آموزش فرانسوی نصرت درس 16

آموزش فرانسوی نصرت درس 16

آموزش فرانسوی نصرت درس 11

آموزش فرانسوی نصرت درس 11

آموزش فرانسوی آشنا درس هفدهم 17

آموزش فرانسوی آشنا درس هفدهم 17

آموزش فرانسوی آشنا درس هفتم 7

آموزش فرانسوی آشنا درس هفتم 7

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 33

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 33

آموزش فرانسوی نصرت درس 10

آموزش فرانسوی نصرت درس 10

آموزش فرانسوی نصرت درس 7

آموزش فرانسوی نصرت درس 7

آموزش فرانسوی نصرت درس 18

آموزش فرانسوی نصرت درس 18

آموزش فرانسوی نصرت درس 5

آموزش فرانسوی نصرت درس 5

آموزش فرانسوی نصرت درس 21

آموزش فرانسوی نصرت درس 21

آموزش فرانسوی نصرت درس 19

آموزش فرانسوی نصرت درس 19

آموزش فرانسوی نصرت درس 26

آموزش فرانسوی نصرت درس 26

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و یک ۲۱

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و یک ۲۱

آموزش فرانسوی نصرت درس 13

آموزش فرانسوی نصرت درس 13

آموزش فرانسوی آشنا درس 30

آموزش فرانسوی آشنا درس 30

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و هفتم ۲۷

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست  و هفتم ۲۷

آموزش فرانسوی آشنا درس یازدهم 11

آموزش فرانسوی آشنا درس یازدهم 11

آموزش فرانسوی آشنا درس بیستم ۲۰

آموزش فرانسوی آشنا درس بیستم ۲۰

آموزش فرانسوی آشنا درس هجدهم ۱۸

آموزش فرانسوی آشنا درس هجدهم ۱۸

آموزش فرانسوی آشنا درس هشتم 8

آموزش فرانسوی آشنا درس هشتم 8

آموزش فرانسوی آشنا درس پنجم

آموزش فرانسوی آشنا درس پنجم

آموزش فرانسوی آشنا درس نوزدهم ۱۹

آموزش فرانسوی آشنا درس نوزدهم ۱۹

آموزش فرانسوی آشنا درس 29

آموزش فرانسوی آشنا درس 29