تمرین ساخت جدول در Word 2007

در این فیلم آموزشی نحوه ساخت جدول در محیط Word 2007 با یک تمرین توضیح داده شده است.