تابع هزینه در مدل رگرسیون خطی تک متغیره قسمت 2.2

در این ویدیو که توسط پروفسور اندرو ان جی استاد دانشگاه استنفورد آموزش داده شده به بررسی تابع هزینه یا همان Cost function در Linear regression دارای یک متغییر پرداخته می شود.

10054 آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت