آموزش فرانسوی، جلسه 1، سلام و احوالپرسی

آکادمی زبان ایرسو آموزش کاربردی زبان فرانسوی ویژه مهاجرین برای کلیه سطوح از مبتدی تا حرفه ای مدرس: معصومه...

 

ویدیو بعدی

آموزش فرانسوی، جلسه 1، سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی، جلسه 1، سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی، جلسه 2، ضمایر و کاربرد فعل بودن

آموزش فرانسوی، جلسه 2، ضمایر و کاربرد فعل بودن

آموزش فرانسوی، جلسه 4، معرفی کردن

آموزش فرانسوی، جلسه 4، معرفی کردن

آموزش فرانسوی نصرت درس 3

آموزش فرانسوی نصرت درس 3

آموزش فرانسوی، جلسه 5، اعداد

آموزش فرانسوی، جلسه 5، اعداد

آموزش فرانسوی آشنا درس ششم 6

آموزش فرانسوی آشنا درس ششم 6

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست وششم 26

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست وششم 26

آموزش فرانسوی نصرت درس 23

آموزش فرانسوی نصرت درس 23

Leçon 128 آموزش فرانسوی

Leçon 128 آموزش فرانسوی

آموزش فرانسوی درس ۴۲ Leçon 42

آموزش فرانسوی درس ۴۲ Leçon 42

آموزش فرانسوی آشنا درس ۲۸

آموزش فرانسوی آشنا درس ۲۸

Leçon 46 آموزش فرانسوی با اشکان

Leçon 46 آموزش فرانسوی با اشکان

Leçon 36, آموزش فرانسوی با اشکان

Leçon 36, آموزش فرانسوی با اشکان

آموزش فرانسوی نصرت درس 22

آموزش فرانسوی نصرت درس 22

آموزش فرانسوی آشنا درس 3

آموزش فرانسوی آشنا درس 3

آموزش فرانسوی آشنا درس دوازدهم 12

آموزش فرانسوی آشنا درس دوازدهم 12

آموزش فرانسوی آشنا درس نهم ۹

آموزش فرانسوی آشنا درس نهم ۹

آموزش فرانسوی آشنا درس 4

آموزش فرانسوی آشنا درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 25

آموزش فرانسوی نصرت درس 25

آموزش فرانسوی، جلسه 3، فعل داشتن و کاربرد آن

آموزش فرانسوی، جلسه 3، فعل داشتن و کاربرد آن

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 32

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 32

آموزش فرانسوی نصرت درس 2

آموزش فرانسوی نصرت درس 2

آموزش فرانسوی آشنا درس پانزدهم 15

آموزش فرانسوی آشنا درس پانزدهم 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 15

آموزش فرانسوی نصرت درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 4

آموزش فرانسوی نصرت درس 9

آموزش فرانسوی نصرت درس 9

آموزش فرانسوی آشنا درس شانزدهم 16

آموزش فرانسوی آشنا درس شانزدهم 16

آموزش فرانسوی آشنا درس چهاردهم 14

آموزش فرانسوی آشنا درس چهاردهم 14

آموزش فرانسوی | سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی | سلام و احوالپرسی

آموزش فرانسوی آشنا درس دوم

آموزش فرانسوی آشنا درس دوم

آموزش فرانسوی آشنا درس دهم ۱۰

آموزش فرانسوی آشنا درس دهم ۱۰

Leçon 73 (en) آموزش فرانسوی به فارسی

Leçon 73 (en) آموزش فرانسوی به فارسی

آموزش فرانسوی نصرت درس 16

آموزش فرانسوی نصرت درس 16

آموزش فرانسوی نصرت درس 11

آموزش فرانسوی نصرت درس 11

آموزش فرانسوی آشنا درس هفدهم 17

آموزش فرانسوی آشنا درس هفدهم 17

آموزش فرانسوی آشنا درس هفتم 7

آموزش فرانسوی آشنا درس هفتم 7

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 33

آموزش فرانسوی آشنا قسمت 33

Leçon 33-E آموزش فرانسوی

Leçon 33-E آموزش فرانسوی

آموزش فرانسوی نصرت درس 10

آموزش فرانسوی نصرت درس 10

آموزش فرانسوی نصرت درس 7

آموزش فرانسوی نصرت درس 7

آموزش فرانسوی نصرت درس 18

آموزش فرانسوی نصرت درس 18

آموزش فرانسوی نصرت درس 5

آموزش فرانسوی نصرت درس 5

آموزش فرانسوی نصرت درس 21

آموزش فرانسوی نصرت درس 21

آموزش فرانسوی نصرت درس 19

آموزش فرانسوی نصرت درس 19

آموزش فرانسوی نصرت درس 26

آموزش فرانسوی نصرت درس 26

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و یک ۲۱

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و یک ۲۱

آموزش فرانسوی نصرت درس 13

آموزش فرانسوی نصرت درس 13

آموزش فرانسوی آشنا درس 30

آموزش فرانسوی آشنا درس 30

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست و هفتم ۲۷

آموزش فرانسوی آشنا درس بیست  و هفتم ۲۷

آموزش فرانسوی آشنا درس یازدهم 11

آموزش فرانسوی آشنا درس یازدهم 11