تعریف اشخاص در نرم افزار حسابداری پارمیس

تعریف اشخاص در نرم افزار حسابداری پارمیس.