سلام وصال - فضیلت ذکر بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب - Full HD

سلام وصال - فضیلت ذکر بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب - مولانا عبدالقدوس دهقان تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.