پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 1

ریاضی عمومی 1 - جلسه 1 مقطع : کارشناسی استاد درس: سیاوش شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف اتاق درس.

ویدیو بعدی

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 1

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 1

ریاضی عمومی تجربی کنکور - حد و پیوستگی - قاعده هوپیتال

ریاضی عمومی تجربی کنکور - حد و پیوستگی - قاعده هوپیتال

آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_فرمول‌های انتگرال گیری

آموزش و حل تمرین ریاضی عمومی 1_فرمول‌های انتگرال گیری

ریاضی عمومی تجربی کنکور - آنالیز ترکیبی - جایگشت بدون تکرار

ریاضی عمومی تجربی کنکور - آنالیز ترکیبی - جایگشت بدون تکرار

ریاضی عمومی تجربی کنکور - آنالیز ترکیبی - ترکیب

ریاضی عمومی تجربی کنکور - آنالیز ترکیبی - ترکیب

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - متغیر تصادفی

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - متغیر تصادفی

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - احتمال غیر هم شانس

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - احتمال غیر هم شانس

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - مسائل مهره

ریاضی عمومی تجربی کنکور - احتمال - مسائل مهره

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 2

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 2

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 3

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 3

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 4

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 4

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 7

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 7

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 5

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 5

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 6

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 6

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 20

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 20

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 17

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 17

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 16

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 16

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 9

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 9

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 12

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 12

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 14

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 14

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 11

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 11

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 19

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 19

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 18

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 18

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 8

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 8

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 10

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 10

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 13

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 13

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 15

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 15

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۴ - مختصات قطبی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۴ - مختصات قطبی

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 3

ریاضی عمومی 1 - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه 3

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(۲)، قضیه استوکس

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(۲)، قضیه استوکس

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد

فیلم آموزشی ریاضی عمومی 1 دانشگاه شریف جلسه 1

فیلم آموزشی ریاضی عمومی 1 دانشگاه شریف جلسه 1

ریاضی عمومی ۱ - جلسه اول - اعداد

ریاضی عمومی ۱ - جلسه اول - اعداد

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۹ - قضیه گرین

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۹ - قضیه گرین

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۵ - روش گرام اشمیت

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۵ - روش گرام اشمیت

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۴ - کرل، دیورجانس و گرادیان (بخش اول)

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۳۴ - کرل، دیورجانس و گرادیان (بخش اول)

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای بالا، قاعده زنجیره

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای بالا، قاعده زنجیره

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۴ - هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۴ - هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲ - مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی

ریاضی عمومی ۲ - سیاوش شهشهانی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه ۲ - مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی