ربات ساده الکترو رباتیک

این ویدیو که توسط شرکت الکترورباتیک ادیت شده ویدیوی است که شرکت الکترورباتیک برای دانش اموزان و دانشجویان...