پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

آموزش کرل 01 - corel 01

آموزش کرل 01 - corel 01.

ویدیو بعدی

33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw

33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw

15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw

15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw

8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw

8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw

16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw

16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw

40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw

40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw

آموزش کرل 01 - corel 01

آموزش کرل 01  - corel 01

آموزش کرل 02 - corel 02

آموزش کرل 02  - corel 02

آموزش کرل 07 - corel 07

آموزش کرل 07 - corel 07

آموزش کرل 19 - corel 19

آموزش کرل 19 - corel 19

آموزش کرل 29 - corel 29

آموزش کرل 29 - corel 29

آموزش کرل 05 - corel 05

آموزش کرل 05 - corel 05

آموزش کرل 04 - corel 04

آموزش کرل 04 -  corel 04

آموزش کرل 30 - corel 30

آموزش کرل 30 - corel 30

آموزش کرل 16 - corel 16

آموزش کرل 16 - corel 16

11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw

11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw

1- سعید طوفانی - آموزش کرل - گذری بر پروژه ها برای گرافیک - Corel Draw

1- سعید طوفانی - آموزش کرل - گذری بر پروژه ها برای گرافیک - Corel Draw

2- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیم صفحه - گرافیک - Corel Draw

2- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیم صفحه -  گرافیک - Corel Draw

32- سعید طوفانی - آموزش کرل - Alpha - گرافیک - Corel Draw

32- سعید طوفانی - آموزش کرل - Alpha - گرافیک - Corel Draw

آموزش کرل 18 - corel 18

آموزش کرل 18 - corel 18

38- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت پنجم - گرافیک - Corel Draw

38- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت پنجم - گرافیک - Corel Draw

10- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 1 - گرافیک - Corel Draw

10- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 1 - گرافیک - Corel Draw

9- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw

9- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw

22- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت اول - گرافیک - Corel Draw

22- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت اول - گرافیک - Corel Draw

20- سعید طوفانی - آموزش کرل - transparency 1 - گرافیک - Corel Draw

20- سعید طوفانی - آموزش کرل - transparency 1 - گرافیک - Corel Draw

5- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیمات طراحی - گرافیک - Corel Draw

5- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیمات طراحی -  گرافیک - Corel Draw

آموزش کرل 03 - corel 03

آموزش کرل 03 -  corel 03

آموزش کرل 22 - corel 22

آموزش کرل 22 - corel 22

30- سعید طوفانی - آموزش کرل - Fit - گرافیک - Corel Draw

30- سعید طوفانی - آموزش کرل - Fit - گرافیک - Corel Draw

7- سعید طوفانی - آموزش کرل - لبه کاغذ - گرافیک - Corel Draw

7- سعید طوفانی - آموزش کرل - لبه کاغذ -  گرافیک - Corel Draw

19- سعید طوفانی - آموزش کرل - trace - گرافیک - Corel Draw

19- سعید طوفانی - آموزش کرل - trace - گرافیک - Corel Draw

35- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw

35- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw

23- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw

23- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw

4- سعید طوفانی - آموزش کرل - نحوه نمایش صفحه - گرافیک - Corel Draw

4- سعید طوفانی - آموزش کرل - نحوه نمایش صفحه -  گرافیک - Corel Draw

28- سعید طوفانی - آموزش کرل - بافت - گرافیک - Corel Draw

28- سعید طوفانی - آموزش کرل - بافت - گرافیک - Corel Draw

17- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 3 - گرافیک - Corel Draw

17- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 3 - گرافیک - Corel Draw

41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw

41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw

31- سعید طوفانی - آموزش کرل - Corner - گرافیک - Corel Draw

31- سعید طوفانی - آموزش کرل - Corner - گرافیک - Corel Draw

25- سعید طوفانی - آموزش کرل - Transform - گرافیک - Corel Draw

25- سعید طوفانی - آموزش کرل - Transform - گرافیک - Corel Draw

12- سعید طوفانی - آموزش کرل - curving - گرافیک - Corel Draw

12- سعید طوفانی - آموزش کرل - curving - گرافیک - Corel Draw

26- سعید طوفانی - آموزش کرل - خط برش - گرافیک - Corel Draw

26- سعید طوفانی - آموزش کرل - خط برش - گرافیک - Corel Draw

27- سعید طوفانی - آموزش کرل - Marker - گرافیک - Corel Draw

27- سعید طوفانی - آموزش کرل - Marker - گرافیک - Corel Draw

39- سعید طوفانی - آموزش کرل - ست اداری - گرافیک - Corel Draw

39- سعید طوفانی - آموزش کرل - ست اداری - گرافیک - Corel Draw

24- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw

24- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw

14- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw

14- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw

34- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت اول - گرافیک - Corel Draw

34- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت اول - گرافیک - Corel Draw

36- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw

36- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw

آموزش کرل 15 - corel 15

آموزش کرل 15 - corel 15

آموزش کرل : تمرین پنج لوگو و مبحث مربع | CorelDraw 2020 tutorial

آموزش کرل : تمرین پنج لوگو و مبحث مربع | CorelDraw 2020 tutorial

آموزش کرل 26 - corel 26

آموزش کرل 26 - corel 26