پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

تدریس مبحث قانون دوم نیوتون فیزیک کنکور - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس

فیلم نمونه تدریس بخش قانون دوم نیوتون از درس فیزیک کنکور به همراه بررسی تست های مربوطه توسط استاد مهدی یحیوی...

ویدیو بعدی

تدریس مبحث جمع و تفریق کسرها ریاضی ششم دبستان

تدریس مبحث جمع و تفریق کسرها ریاضی ششم دبستان

تدریس مبحث هم ارزی ( حد و پیوستگی ) - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس

تدریس مبحث هم ارزی ( حد و پیوستگی ) - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس

تدریس مبحث تابع وارون فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی از علی هاشمی

تدریس مبحث تابع وارون فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی از علی  هاشمی

تدریس مبحث حد و پیوستگی ریاضی کنکور - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس

تدریس مبحث حد و پیوستگی ریاضی کنکور - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس

تدریس مبحث اعداد کوانتومی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

تدریس مبحث اعداد کوانتومی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

تدریس مبحث احتمال توسط استاد منتظری

تدریس مبحث احتمال توسط استاد منتظری

تدریس مبحث انحراف معیار آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

تدریس مبحث انحراف معیار آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

تدریس مبحث خط ترمزقسمت دوم فیزیک کنکور موسسه حرف اخر استاد کامیار

تدریس مبحث خط ترمزقسمت دوم فیزیک کنکور موسسه حرف اخر  استاد کامیار

تدریس مبحث گرما فیزیک دهم

تدریس مبحث گرما فیزیک دهم

تدریس مبحث ساختار اتم شیمی دهم

تدریس مبحث ساختار اتم شیمی دهم

تدریس مبحث واکنش شیمیایی شیمی دهم

تدریس مبحث واکنش شیمیایی شیمی دهم

تدریس مبحث ساختار اتم و رفتار آن شیمی دهم

تدریس مبحث ساختار اتم و رفتار آن شیمی دهم

تدریس مبحث انواع غلظت شیمی دهم

تدریس مبحث انواع غلظت شیمی دهم

تدریس مبحث اوزون شیمی دهم

تدریس مبحث اوزون شیمی دهم

تدریس مبحث ترکیب اکسیژن شیمی دهم

تدریس مبحث ترکیب اکسیژن شیمی دهم

تدریس مبحث نمودارهای حرکت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث نمودارهای حرکت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث تامین انرژی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث تامین انرژی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث نوکلئیک اسید زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث نوکلئیک اسید زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث مفاهیم پایه زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث مفاهیم پایه زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث رونویسی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث رونویسی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث دیروز، امروز، فردا زیست شناسی دهم تجربی

تدریس مبحث دیروز، امروز، فردا زیست شناسی دهم تجربی

تدریس مبحث یاخته و بافت جانوری زیست شناسی دهم تجربی

تدریس مبحث یاخته و بافت جانوری زیست شناسی دهم تجربی

تدریس مبحث گیاه شناسی زیست دهم رشته تجربی

تدریس مبحث گیاه شناسی زیست دهم رشته تجربی

زیست شناسی حرف آخر - تدریس مبحث قلب انسان

زیست شناسی حرف آخر - تدریس مبحث قلب انسان

تدریس مبحث قلب انسان زیست شناسی کنکور - دکتر مهدی آرام فر - موسسه ونوس

تدریس مبحث قلب انسان زیست شناسی کنکور - دکتر مهدی آرام فر - موسسه ونوس

تدریس مبحث تنظیم بیان ژن زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث تنظیم بیان ژن زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث تغییر در ماده وراثتی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث تغییر در ماده وراثتی زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث همانندسازی دنا زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث همانندسازی دنا زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث دینامیک فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث دینامیک فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث حرکت با شتاب ثابت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث حرکت با شتاب ثابت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث قانون دوم نیوتون فیزیک کنکور - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث قانون دوم نیوتون فیزیک کنکور - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث معادله حرکت نوسانی فیزیک کنکور-استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث معادله حرکت نوسانی فیزیک کنکور-استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث نمودارهای حرکت شناسی فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث نمودارهای حرکت شناسی فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس

تدریس مبحث شناخت حرکت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث شناخت حرکت فیزیک دوازدهم

تدریس مبحث تشابه مثلث ها هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک

تدریس مبحث تشابه مثلث ها هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک

تدریس مبحث فیثاغورس ریاضی هشتم متوسطه اول

تدریس مبحث فیثاغورس ریاضی هشتم متوسطه اول

تدریس مبحث ترجمه ( پروتئین سازی )

تدریس مبحث ترجمه ( پروتئین سازی )

تدریس مبحث استدلال ریاضی پایه یازدهم انسانی از علی هاشمی

تدریس مبحث استدلال ریاضی پایه یازدهم انسانی از علی هاشمی

تدریس مبحث احتمال از دوازدهم انسانی فصل اول با علی هاشمی

تدریس مبحث احتمال از دوازدهم انسانی فصل اول با علی هاشمی

فیلم تدریس مبحث مثلثات از علی هاشمی

فیلم تدریس مبحث مثلثات از علی هاشمی

تدریس مبحث تدیل نمودار توابع از علی هاشمی

تدریس مبحث تدیل نمودار توابع از علی هاشمی

تدریس مبحث اکسایش بیشتر زیست شناسی دوازدهم تجربی

تدریس مبحث اکسایش بیشتر زیست شناسی دوازدهم تجربی