تحلیل رفتار متقابل _ الگوهای رفتاری _ دکتر علی بابایی زاد

افراد در موقعیت‌های گوناگون رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهندمثالی از الگوهای رفتاری در تحلیل رفتار متقابل را با گفته هایی از دکتر علی بابایی زاد دنبال می کنیم. https://instagram.com/salamatshoow

psychology ta salamatshoow alibabaezad dr_ali_babaeizad روانشناسی تحلیل_رفتار_متقابل کلیپ_آموزشی کلیپ_روانشناسی دکتر_علی_بابایی_زاد علی_بابایی_زاد سلامت_شو
7121لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت