تنظیم سند سود و زیان در نرم افزار حسابداری

به منظور بستن حسابهای موقت، در مجموعه فرایند پایان سال مالی، ثبت سند سود و زیان انجام می گیرد. کنترل بسته...