17 Python Tutorial - Inheritance - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هفدهم: ارث بری

آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هفدهم: ارث بری در کلاس ها و مفهوم شی گرایی ارث بری در کلاس ها و ساختن آبجکت ها از آنها به همراه یک برنامه کاربردی Python Tutorial (Farsi) - Lesson 17 Concept of Class Inheritance and Object Oriented Programming (OOP) in Python Class declaration Inheritance and Object creation with a Simple program in Python 3

python pycharm python tutorials beginners python for dummies آموزش پایتون آموزش مقدماتی پایتون python آموزش آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون پایتون کاربردی آموزش درس یادگیری ابتدایی 2020 برنامه نویسی مقدماتی VisionAcademyTutorials Vision Academy vision academy tutorials reza mashayekhi رضا مشایخی Python Tutorials (Farsi) برنامه ساده python 3.8 classes class object object oriented inheritance کلاس کلاس ها شی گرایی مفهوم شی گرایی oop ارث بری ارثبری
7638لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت
ویدیو بعدی
Python Pandas درس اول: آموزش توابع پايه در پانداس
Python Pandas درس اول: آموزش توابع پايه در پانداس
#1 Python Tutorial (Farsi) - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس اول: مفاهیم اولیه
#1 Python Tutorial (Farsi) - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس اول: مفاهیم اولیه
#2 Python Tutorial - Variables - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دوم: متغیرها
#2 Python Tutorial - Variables  - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دوم: متغیرها
#3 Python Tutorial - Strings - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس سوم: رشته ها
#3 Python Tutorial - Strings - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس سوم: رشته ها
#4 Python Tutorial - Numbers - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس چهارم: اعداد
#4 Python Tutorial - Numbers - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس چهارم: اعداد
#5 Python Tutorial - Input - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس پنجم: ورودی ها
#5 Python Tutorial - Input  - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس پنجم: ورودی ها
#6 Python Tutorial - If Statements- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس ششم: جملات شرطی
#6 Python Tutorial - If Statements- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس ششم: جملات شرطی
#7 Python Tutorial - Operators- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هفتم: عملگرها و عملوندها
#7 Python Tutorial - Operators- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هفتم: عملگرها و عملوندها
#8 Python Tutorial - Lists- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هشم: لیست ها
#8 Python Tutorial - Lists- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هشم: لیست ها
#9 Python Tutorial - Tuples- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس نهم: تاپل ها
#9 Python Tutorial - Tuples- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس نهم: تاپل ها
#10 Python Tutorial - Functions- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دهم: توابع
#10 Python Tutorial - Functions- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دهم: توابع
#11 Python Tutorial - While loops- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس یازدهم: حلقه های وایل
#11 Python Tutorial - While loops- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس یازدهم: حلقه های وایل
#12 Python Tutorial - For loops- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دوازدهم: حلقه های فور
#12 Python Tutorial - For loops- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس دوازدهم: حلقه های فور
#13 Python Tutorial - Dictionary- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس سیزدهم: دیکشنری
#13 Python Tutorial - Dictionary- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس سیزدهم: دیکشنری
#14 Python Tutorial - 2D Lists- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس چهاردهم: لیست های دو بعدی
#14 Python Tutorial - 2D Lists- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس چهاردهم: لیست های دو بعدی
#15 Python Tutorial - comments- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس پانزدهم: کامنت ها
#15 Python Tutorial - comments- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس پانزدهم: کامنت ها
#16 Python Tutorial - Classes - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس شانزدهم: کلاس ها
#16 Python Tutorial - Classes - آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس شانزدهم: کلاس ها
#18 Python Tutorial - Read files- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هجدهم: خواندن فایل ها
#18 Python Tutorial - Read files- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس هجدهم: خواندن فایل ها
#19 Python Tutorial - Write to files- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس نوزدهم: نوشتن فایل ها
#19 Python Tutorial - Write to files- آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون، درس نوزدهم: نوشتن فایل ها
Python Tutorial (Farsi) - آموزش کامل برنامه نویسی پایتون در 3 ساعت - #پایتون
Python Tutorial (Farsi) - آموزش کامل برنامه نویسی پایتون در 3 ساعت - #پایتون
#1 آموزش پیشرفته پایتون - داده کاوی و یادگیری ماشین - مفاهیم اولیه
#1 آموزش پیشرفته پایتون - داده کاوی و یادگیری ماشین - مفاهیم اولیه
#2 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مراحل اول و دوم
#2 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مراحل اول و دوم
#3 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله سوم - کاوش و نمایش داده ها
#3 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله سوم - کاوش و نمایش داده ها
#4 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله چهارم - آماده کردن داده ها
#4 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله چهارم - آماده کردن داده ها
#5 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه یادگیری ماشین - استفاده از پایپ لاین برای آماده کردن داده ها
#5 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه یادگیری ماشین - استفاده از پایپ لاین برای آماده کردن داده ها
#6 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله پنجم - انتخاب و آموزش مدل
#6 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله پنجم - انتخاب و آموزش مدل
#7 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله ششم - تنظیمات مدل و اجرای نهایی
#7 آموزش پیشرفته پایتون - پروژه داده کاوی و یادگیری ماشین - مرحله ششم - تنظیمات مدل و اجرای نهایی
موارد مشابه
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آموزش صدور سند شناسایی حقوق و دستمزد در نرم افزار هلو
آخرین های کاربران
آموزش تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای RSI CCI STOCH
آموزش  تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای RSI   CCI     STOCH
بیان مسئولانه، روش موثر ارتباط - دکترآزیتا ساعیان
بیان مسئولانه، روش موثر ارتباط - دکترآزیتا ساعیان
آموزش React Native- ترکیب انواع پیمایش در React Native
آموزش React Native- ترکیب انواع پیمایش در React Native
دوره آموزش طراحی قالب وردپرس
دوره آموزش طراحی قالب وردپرس