فرانسه در چند دقیقه ۲۷،‌ سلام و احوالپرسی / Saluer

در این ویدیو لغات مربوط به سلام و احوالپرسی در کشور فرانسه را کار می کنیم. برای پایداری این کانال کافی است...

ویدیو بعدی

یادگیری زبان فرانسه در منزل 12 آموزش زبان فرانسه به روش جدید

یادگیری زبان فرانسه در منزل 12 آموزش زبان فرانسه به روش جدید

قهوه تلخ - آموزش زبان فرانسه در سه سوت

قهوه تلخ - آموزش زبان فرانسه در سه سوت

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۱، لغات شبیه به هم در فرانسه

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۱، لغات شبیه به هم در فرانسه

فرانسه در چند دقیقه، ۱۲۰، تلفظ کلمات در زبان فرانسه / Prononciation

فرانسه در چند دقیقه، ۱۲۰، تلفظ کلمات در زبان فرانسه / Prononciation

فرانسه در چند دقیقه ۹۴، تلفظ و کاربرد مهم این کلمه / plus

فرانسه در چند دقیقه ۹۴، تلفظ و کاربرد مهم این کلمه / plus

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۱، دو نکته مهم تلفظ / Prononciation 2

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۱، دو نکته مهم تلفظ / Prononciation 2

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۲،‌ ماریان نماد فرانسه / Marianne

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۲،‌ ماریان نماد فرانسه / Marianne

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۵/ Futur antérieur

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۵/ Futur antérieur

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۷ / Tout. toute.tous. toutes

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۷ / Tout. toute.tous. toutes

فرانسه در چند دقیقه ۱۵۰/ pronoms relatifs composés

فرانسه در چند دقیقه ۱۵۰/ pronoms relatifs composés

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۶/ Gérondif

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۶/ Gérondif

فرانسه در چند دقیقه ۸، فعل حرف زدن / Parler

فرانسه در چند دقیقه ۸، فعل حرف زدن / Parler

فرانسه در چند دقیقه ۷، فعل گرفتن / Prendre

فرانسه در چند دقیقه ۷، فعل گرفتن / Prendre

فرانسه در چند دقیقه ۹، افعال مربوط به کارهای خانه / A la maison

فرانسه در چند دقیقه ۹، افعال مربوط به کارهای خانه / A la maison

فرانسه در چند دقیقه ۱۰، ادامه افعال خانه / A la maison

فرانسه در چند دقیقه ۱۰، ادامه افعال خانه / A la maison

Amozesh zaban français آموزش زبان فرانسه درس 2

Amozesh zaban français آموزش زبان فرانسه درس 2

آموزش زبان فرانسه درس 1

آموزش زبان فرانسه درس 1

فرانسه در چند دقیقه ۶۸، آشنایی با یک حرف اضافه مهم / de

فرانسه در چند دقیقه ۶۸، آشنایی با یک حرف اضافه مهم / de

فرانسه در چند دقیقه ۹۳، فعل دیدن و افعال هم معنی آن/ Voir

فرانسه در چند دقیقه ۹۳، فعل دیدن و افعال هم معنی آن/ Voir

آموزش زبان فرانسه درس اول

آموزش زبان فرانسه درس اول

اموزش زبان فرانسه درس۶

اموزش زبان فرانسه درس۶

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۶، مقادیر و کمیت‌ها / la quantité

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۶، مقادیر و کمیت‌ها / la quantité

فرانسه در چند دقیقه ۷۹، لوازم مدرسه / Fournitures scolaires

فرانسه در چند دقیقه ۷۹، لوازم مدرسه / Fournitures scolaires

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۱، چگونه کشورم را معرفی کنم؟

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۱، چگونه کشورم را معرفی کنم؟

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۰/ Y- EN

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۰/ Y- EN

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۳/ Rendre

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۳/ Rendre

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۴، لغات مربوط به کار در فرانسه / Dans une entreprise

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۴، لغات مربوط به کار در فرانسه / Dans une entreprise

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۸ کاربردهای مختلف این کلمه / Si

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۸ کاربردهای مختلف این کلمه / Si

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۷، قیدها / Les adverbes

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۷، قیدها / Les adverbes

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۱، نکات ریز و مهم

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۱، نکات ریز و مهم

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۳، شادی / La joie

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۳، شادی / La joie

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۵، تعریف و تمجید / des compliments

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۵، تعریف و تمجید / des compliments

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۸ / کلمات منفی

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۸ / کلمات منفی

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۵، لغات مربوط به کار بخش دوم / Travail

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۵، لغات مربوط به کار بخش دوم / Travail

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۲، فعل هایی که به معنی خوردن هستند / manger-synonymes

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۲، فعل هایی که به معنی خوردن هستند / manger-synonymes

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۵/ Mettre

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۵/ Mettre

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۸،‌ پرچم فرانسه به زبان فارسی/ Drapeau

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۸،‌ پرچم فرانسه به زبان فارسی/ Drapeau

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۰، رابطه عاشقانه / une relation amoureuse

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۰، رابطه عاشقانه / une relation amoureuse

فرانسه در چند دقیقه ۱۱، لغات مربوط به شهر / La ville

فرانسه در چند دقیقه ۱۱، لغات مربوط به شهر / La ville

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۳/ تمام زمان های گذشته فرانسه

فرانسه در چند دقیقه ۱۴۳/ تمام زمان های گذشته فرانسه

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۹، اعداد رومی / Chiffres romains

فرانسه در چند دقیقه ۱۲۹، اعداد رومی / Chiffres romains

فرانسه در چند دقیقه ۶،‌ فعل آمدن / Venir

فرانسه در چند دقیقه ۶،‌ فعل آمدن / Venir

فرانسه در چند دقیقه ۲، فعل انجام دادن / Faire

فرانسه در چند دقیقه ۲، فعل انجام دادن / Faire

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۰، لغاتی که در استفاده از آن‌ها دچار مشکل می‌شویم

فرانسه در چند دقیقه ۱۳۰، لغاتی که در استفاده از آن‌ها دچار مشکل می‌شویم

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۸، تعمیرات جزئی / Le bricolage

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۸، تعمیرات جزئی / Le bricolage

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۳، مزه های میوه و غذا/ le goût

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۳، مزه های میوه و غذا/ le goût

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۴، مدارک اداری در فرانسه / documents administratifs

فرانسه در چند دقیقه ۱۱۴، مدارک اداری در فرانسه / documents administratifs

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۲، فصل بهار/ Le printemps

فرانسه در چند دقیقه ۱۰۲، فصل بهار/ Le printemps